prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski

Wykształcenie

prof. dr hab. inż.

2006, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, dziedzina: nauki ekonomiczne

dr hab.

1996, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, dyscyplina: ekonomia w zakresie ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, tytuł rozprawy: Zastosowanie modeli decyzyjnych w programowaniu inwestycji ochrony wód

dr inż.

1980, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, kierunek: inżynieria środowiska, tytuł rozprawy: Wybór źródeł zaopatrzenia w wodę dla grupowego systemu wodociągowego

mgr inż.

1966, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, kierunek: zaopatrzenie w wodę i utrzymanie czystości środowiska, tytuł pracy: Wpływ zanieczyszczeń w ściekach deszczowych na odbiornik i pracę urządzeń oczyszczalni dla różnych systemów kanalizacji

Pełnione funkcje na UKSW

Członek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Członek Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej

Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

Członek Wydziałowej Komisji Organizacyjno-Finansowej

Sylwetka naukowa

Od wielu lat prowadzi badania w zakresie ekonomii zaopatrzenia w wodę i ochrony wód. Obejmują one zastosowanie metod optymalizacyjnych w programowaniu inwestycji w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych jak również ustalanie wielkości kosztów budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych. Opracował metodę określania efektu środowiskowego uzyskanego dzięki oczyszczaniu ścieków.

Pozostałe zainteresowania naukowo-badawcze są powiązane z zarządzaniem środowiskowym w przedsiębiorstwie i gminie.

W 1994 roku otrzymał Nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za książkę pt.: „Metody optymalizacyjne w wodociągach i kanalizacji” (współautor Stanisław Biedugnis) a w 2004 roku Nagrodę Ministra Środowiska za książkę pt.: Ekonomika ochrony wód powierzchniowych”.

W latach 1992-1998 pełnił funkcje dyrektora Departamentu Ekonomicznego  oraz Biura UNEP-WHO Oceny Skutków Działań w Środowisku w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Ekonomiki Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Jest także członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz Państwowej Rady Gospodarki Wodnej.

Projekty/ekspertyzy

W latach 2016-2020 prowadził badania w zakresie ustalania wielkości wskaźników kosztów budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych. Równocześnie badał możliwości stosowania wskaźników wykorzystania zasobów do oceny systemu zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Ważną częścią tych badań są prace związane z wykorzystaniem wskaźnika śladu wodnego, prowadzone we współpracy z Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem na Ukrainie.

Wybrane publikacje

Miłaszewski R., Panasiuk D., Rauba E., Koszty budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych, Technologia Wody 2019, Nr 1 (63) ss. 60-66.

Broniewicz E., Godlewska J., Lulewicz-Sas A., Miłaszewski R., Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019, ss.137.

Miłaszewski R., Panasiuk D., Wskaźniki wykorzystania zasobów wodnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2018, T. 19, Z 4, cz. I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Miłaszewski R., Zastosowanie analiz ekonomicznych w ochronie jakości wód powierzchniowych,  w: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Urbaniak A. (red.), Oddział Wielkopolski PZITS, Poznań 2018, ss. 51-63.

Panasiuk D., Miłaszewski R., Analiza kosztów stacji uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce, w: Organizacyjno-ekonomichni zasady informaciynowo zabezpiechnnya ekonomiky, L. F. Kozhushko (red.), Nacionalnyj Uniwersytet Wodnogo Gospodarstwa Ta Prirodokoristywannja, Równe 2018, ss. 210-220.

Rauba K., Brulińska A. Miłaszewski R., Badanie gotowości do zapłaty za poprawę standardu oczyszczania i odprowadzania ścieków w gminie Śniadowo w województwie podlaskim, Gospodarka Wodna nr 8, 2018, ss.234-238.

Miłaszewski R., Porównanie metod określania strat ekologicznych spowodowanych zanieczyszczeniem wód powierzchniowych ściekami, Ochrona Środowiska 2018, Vol. 40, Nr 4, ss.31-35.

Panasiuk D., Suduk O., Miłaszewski R., Skrypchuk P., Comparison of the water footprint in Poland and Ukraine, Ekonomia i Środowisko 2018, Nr 4 (67), ss. 112-127.

Miłaszewski R., Panasiuk D., Application of economic analysis for evaluation of water treatment plants, Economics and Environment, Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists, No. 1 (60) 2017, ss. 148-160.

Karolinczak B., Miłaszewski R., Zastosowanie metod oceny ekonomicznej efektywności obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, T. 18, 2016, ss. 770-782.